Începe distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire în Craiova

1158

Primăria Municipiului Craiova şi Direcţia de Asistenţă Socială Craiova anunţă că, începând cu data de 15.10.2018 începe distribuirea cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru sezonul rece noiembrie 2018 – martie 2019, potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

         Distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face astfel:

 

 1. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi energie electrică, distribuirea cererilor se va face de la sediul Serviciului Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială, din str. Mitropolit Firmilian nr. 14;
 2. Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari/Locatari.

       Înregistrarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, Serviciului Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială, din str. Mitropolit Firmilian nr. 14, începând cu data de 15.10.2018 şi până la 20.11.2018 pentru luna noiembrie a.c. şi până pe data de 20 a fiecărei luni pentru perioada rămasă a sezonului rece, de luni până joi între orele 8,00 – 13,00 şi vineri între orele 8,00 – 10,00.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2018 – Martie 2019 ( gaze naturale )  
 

Până la 155 lei

 

262 lei

 
155,1 lei 210 lei 190 lei  
210,1 lei 260 lei 150 lei  
260,1 lei 310 lei 120 lei  
310,1 lei 355 lei 90 lei  
355,1 lei 425 lei 70 lei  
425,1 lei 480 lei 45 lei  
480,1 lei 540 lei 35 lei  
540.1 lei 615 lei 20 lei  
                                           

         De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică  pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786 lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2018 – Martie 2019 ( termoficare )  
 

Până la 155 lei

 

100%

Pentru beneficiarii de ajutor social cf. Legii 416/2001

 

 
90%                    
155,1 lei 210 lei 80%    
210,1 lei 260 lei 70%    
260,1 lei 310 lei 60%    
310,1 lei 355 lei 50%    
355,1 lei 425 lei 40%    
425,1 lei 480 lei 30%    
480,1 lei 540 lei 20%    
540.1 lei 615 lei 10%    
615,1 lei 786 lei 5%    

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786 lei şi 1.082 lei, compensarea procentuală este de 10%.                          

 

           De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2018 – Martie 2019 (lemne, cărbuni,combustibili petrolieri )
 

Până la 155 lei

 

54 lei

155,1 lei 210 lei 48 lei
210,1 lei 260 lei 44 lei
260,1 lei 310 lei 39 lei
310,1 lei 355 lei 34 lei
355,1 lei 425 lei 30 lei
425,1 lei 480 lei 26 lei
480,1 lei 540 lei 20 lei
540.1 lei 615 lei 16 lei

                       

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2018 – Martie 2019 ( energie electrică )
Până la 155 lei 240 lei
155,1 lei 210 lei 216 lei
210,1 lei 260 lei 192 lei
260,1 lei 310 lei 168 lei
310,1 lei 355 lei 144 lei
355,1 lei 425 lei 120 lei
425,1 lei 480 lei   96 lei
480,1 lei 540 lei   72 lei
540.1 lei 615 lei   48 lei

 

          Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum  şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului. În cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, potrivit prevederilor legale, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

 

   Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

 Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă;

 Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):

 • Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

 

Depozite bancare:

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii;

 

Terenuri/animale şi/sau păsări:

 • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

          Precizări conform instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.  nr. 70/2011, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

        – În cazul în care minorul locuieşte cu bunicii iar părinţii acestuia locuiesc la altă adresă şi nu contribuie la întreţinerea minorului, acesta poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

          – Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia potrivit art. 6 alin. 1 lit. e din O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

          – Lipsa vizei de reşedinţă anulează orice drept de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

 

Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:

 1. copie a B.I./C.I./C.I.P., pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere temporară/permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
 2. copii ale certificatelor de naştere pentru toți membrii familiei;
 3. certificat de căsătorie, după caz;
 4. certificat de deces, după caz;
 5. copie act de proprietate, contract de închiriere/subînchiriere (după caz);
 6. factura lunii anterioare pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică;
 7. extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care deţin depozite bancare);
 8. copie a hotărârii definitive de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 9. copie a hotărârea de delegare temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului;
 10. copie a actului din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 11. copie după hotărârea judecătorească de divorţ/încredinţare minori;
 12. adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”, precum şi specificaţia „a beneficiat/nu a beneficiat de vouchere de vacanţă”), după caz;
 13. cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 14. copie decizie indemnizaţie de şomaj şi cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
 15. decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
 16. adeverinţă privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale;
 17. adeverinţă/extras de cont bancar/cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
 18. adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
 19. copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;
 20. extras de cont bancar la una din următoarele bănci: B.R.D., B.C.R., Banca Transilvania, Cec Bank, Raiffeisen Bank, Banc Post (pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri );
 21. în situaţia în care există neconcordanţă între adresa din B.I./C.I. şi actul de proprietate/închiriere se va prezenta copie certificat nomenclatură stradală.

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, copiile actelor doveditoare vor fi însoțite de originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuții în acest sens al Direcției de Asistență Socială Craiova.

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari/locatari. Asociația de proprietari/locatari răspunde de certificarea pentru conformitate cu originalul a copiilor actelor doveditoare care însoțesc cererea și declarația pe propria răspundere, prin aplicarea pe copii a mențiunii „conform cu originalul”.

În cazul în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei şi solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie, la stabilirea dreptului, se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi/ sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.

Precizăm că alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarele de stat acordate în baza O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, bursele şcolare, sumele acordate în baza art. 51 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, sprijinul financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu” cu modificările şi completările ulterioare, sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială ,,Bursa Profesională” prevăzut de H.G. nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevi care frecventează învăţământul profesional, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului net al familiei, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Bunurile deţinute de către beneficiarii  ajutorului pentru încălzirea locuinţei vor fi identificate prin verificarea în evidenţele fiscale ce vor fi puse la dispoziţie Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova de către Direcţia Impozite şi Taxe din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova.

În vederea verificării tuturor veniturilor realizate de beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, se va utiliza aplicaţia PatrimVen a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către personalul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova cu atribuţii în acest sens. Totodată, Direcția de Asistență Socială Craiova va solicita Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj informaţii privind persoanele care au beneficiat de subvenţie/sprijin/ajutoare financiare pentru agricultură.

În cazul în care se impune, pentru clarificarea situației, personalul Direcției de Asistență Socială Craiova este abilitat să efectueze anchete sociale, precum și să solicite titularilor orice alte date/informații relevante.

          Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au obligaţia de a comunica în scris în termen de 5 zile orice modificare cu privire la componenţa familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative.

         În cazul în care, în urma verificărilor se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute sau orice modificare a acestor elemente nu a fost comunicată în scris în termenul legal, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

        Nedeclararea corectă a componenţei şi a veniturilor familiei, precum şi omiterea declarării de bunuri deţinute conform Anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 559/2017, reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală, potrivit prevederilor art. 30 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Relaţii suplimentare se obţin zilnic, de luni până joi, între orele 8,00 – 13,00 şi vineri între orele 8,00 – 10,00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel.  0351/451680.