Primăria și Direcția de Asistență Socială Craiova anunță startul la depunerea dosarelor pentru stimulentele educaționale acordate copiilor de grădiniță

915

Primăria Municipiului Craiova și Direcţia de Asistenţă Socială Craiova anunţă că activitatea de înregistrare a dosarelor de acordare a stimulentelor educaţionale sub forma tichetelor sociale, conform Normelor de aplicare a Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familiile defavorizate, pentru anul şcolar 2018-2019, va începe cu data de 10 septembrie 2018.

 Stimulentul educaţional, sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar, se acordă familiilor ce au copii cu vârsta cuprinsă între 3 si 6 ani, care frecventează grădiniţa, cu un venit lunar de până la 284 lei pe membru de familie.

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, din Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 14, de luni până joi între orele 800-1300 și vineri între orele 800-1000.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:

 1. cerere si declaraţie pe proprie răspundere – se completează de către părinţi, de reprezentanţii legali ai copilului sau, după caz, de către persoana care a fost desemnată de părinți pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei lor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Declaraţia este standard şi este pusă la dispoziţie de Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, la momentul solicitării;
 2. dovada înscrierii la grădiniţă (se va specifica data înscrierii în unitatea de învăţământ din anul actual);
 3. certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie);
 4. certificat căsătorie părinţi (original şi copie);
 5. hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei (original şi copie);
 6. dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 7. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută, hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 8. acte de identitate: BI/CI – părinţi/reprezentant legal (original şi copie);
 9. certificat naştere sau cartea de identitate ale celorlalţi membri ai familiei (original şi copie);
 10. certificat de deces părinte, unde este cazul (copie şi original);
 11. acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor;
 12. în cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi parte ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.

Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea tip, însoţită numai de dovada înscrierii la grădiniţă, se depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova din Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 14.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la numărul de telefon: 0351/428.364 sau pot consulta pagina de internet www.spascraiova.ro.